ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ

نویسنده:

ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ

گاهی اوقات نرم افزاری را بر روی سیستم خود نصب می کنیم و بعد بدون استفاده می ماند و برای اینکه سیستم ما حجمی را به آن اختصاص داده و برای اینکه آن حجم را به چیز دیگری اختصاص دهیم اقدام به حذف این نرم افزار می کنیم .

 

برای حذف نرم افزار همانطور که می دانید باید از طریق کنترل پنل گزینه add /remove progeams را انتخاب کرده و اقدام به حذفرنرم افزار می کنیم .

 

اما بعضی مواقع می بینیم که ما اقدامات لازم را برای حذف برنامه انجام دادیم ولی برنامه یا نرم افزار بر ردی سیستم حذف نخواهد شد . حال چه باید کرد ؟

 

آیا راهی وجود دارد که اینچنین برنامه هایی را حذف کنیم ؟ ادامه مطلب را بخوانید جواب این سوال در ادامه آورده شده است :

 

از ﻣﻨﻮی Start وارد Run ﺷﺪه و در آن ﻋﺒﺎرت regedit را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و Enter ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺎز ﺷﻮد .

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﺑﺮوﯾﺪ :

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall :

 

ﺣﺎﻻ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ . ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و دﮐﻤﻪDelete

را ﺑﺰﻧﯿﺪ .

ﺗﻨﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای Uninstall ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از روش ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎک ﻧﻤﯿﺸﻮد از اﯾﻦ

روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

 

پس با این حساب و تفاسیر می بینیم که جواب سوال فوق بله است و می توان برنامه های نصبی را حذف کرد .

دسته :


برچسب ها :


تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۳۹۸