0
 • جهان آرا

  آموزشگاه زبان جهان آرا


  آموزشگاه زبان جهان آرا موسسه آموزشی جهان ارا دارای چندین  سال سابقه خدمت در حوضه زبان های انگلیسی را دارا می باشد و با مجرب ترین کادر آموزشی در اسلام آباد غرب در حال فعالیت است . ترجمه متون مختلف تدریس زبان عمومی و دانشگاه ها مکالمه و فیلم در کلیه مقاطع مختلف سنی همراه […]


 • فروشگاه باستان

  فروشگاه باستان


  ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ. . ﯾﮏ ﺑﺎر اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی داﺋﻤﯽ ﻣﺎ ﺷﻮﯾﺪ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎﺳﺘﺎن آدرس: اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﺳﺘﺎن : ۰۹۳۵۹۴۹۲۶۴۲


 • Narwan

  ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﺳﺎزی ﻧﺎرون


  ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ، ﮐﻤﺪ و ﺗﺨﺘﺨﻮاب و وﯾﺘﺮﯾﻦ تلفن : ۰۹۱۸۲۶۳۲۷۲۹ آدرس : ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ -ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ ۵


 • IMG_20190630_154717_927

  کامران اسفندیاری


  ﮐﺎﻣﺮان اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺮاح وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪ . ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ”   ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻤﺎره ۱ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد “  . ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و در […]


 • تکمر

  ﻟﻮازم ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺗﮑﻤﺮ


  ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ،،،، آدرس :  ﭼﻬﺎر راه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ، خیابان  ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪا


 • پوشاک اکبری

  ﭘﻮﺷﺎک اﮐﺒﺮی


  ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎﻧﻪ و ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ در اﺳﻼم اﺑﺎد ﻏﺮب آدرس : ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺮﮐﺰی


 • بوتیک کریمی

  کیف و شال وروسری مجلسی کریمی


  عرضه انواع شال و روسری مجلسی کیف دستی وشانی آدرس :اسلام اباد غرب خیابان مصطفی خمینی پاساژ ایران بوتیک کریمی تلفن : ۰۹۱۸۷۵۵۹۷۹۵


 • مویایل میلاد

  موبایل میلاد


  عرضه انواع موبایل و لوازم جانبی آدرس : پاساژ کلهر – راهرو سمت راست تلفن : ۰۹۱۸۹۲۹۳۹۵۷


 • موسسه اموزشی افق

  آموزشگاه زبانهای خارجی افق


  تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح. جدیدترین روش و کتابهای دنیا برای اولین بار در سراسر ایران کتب NAVIGATE . تدریس دوره ای ,EPT TOEFL,TOLIMO ,زبان تخصصی ارشد و دکتری   تلفن : ۰۸۳۴۵۲۴۳۹۴۱ آدرس : کرمانشاه – اسلام آباد غرب – خیابان چمران -رو به روی بیمارستان       کانال تلگرامی ما…   اینستاگرام  […]


 • poeron

  بهروز پرون


  تنظیم انواع دادخواست و شکواه 》لوایح دفاعیه 》تجدید نظر خواهی 》انجام مشاوره در تمام زمینه ها   تلفن : ۰۹۱۸۳۳۰۷۷۴